Menu Kapcsolat

1. Általános tájékoztatás

 

1.1. 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, amelyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya Társaságunkra is kiterjed, ezért a jelen szabályzatot bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól.

1.2. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a Társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.3. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (ezt megelőzően és a továbbiakban: GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (ezt megelőzően és a továbbiakban: Info tv.)
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számviteli tv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1.4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

1.5. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.6. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

1.7. Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

2. A tájékoztató célja

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Társaságunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

3. Az adatkezelés típusai

 

3.1. Magánszemély partnerek (bérbeadók, egyéni vállalkozók) személyes adatai

Kezelt adat: név
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: születési név
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: lakcím
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: születési hely és idő
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: anyja neve
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: tartózkodási hely
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: adóazonosító jel
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: állampolgárság
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: egyéni vállalkozói regisztrációs szám
Adatkezelés célja: partner azonosítása, számlázás, NAV bevallás/igazolás készítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: e-mail cím
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: telefonszám
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: Számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. szerinti 8 év a számla kibocsátásától kezdődően. Egyéb adatok esetében a szerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

3.2. Partneri kapcsolattartók, munkavállalók

A nem természetes személy ügyfelekkel, illetve üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás, illetve a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából Társaságunk a partneri kapcsolattartók személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat: név
Adatkezelés célja: Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés (így különösen telepített eszközök)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és Társaságunk jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nap.
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: e-mail cím
Adatkezelés célja: Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés (így különösen telepített eszközök)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és Társaságunk jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nap.
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: telefonszám
Adatkezelés célja: Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés (így különösen telepített eszközök)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és Társaságunk jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nap.
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: munkakör (pozíció)
Adatkezelés célja: Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés (így különösen telepített eszközök)
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és Társaságunk jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Amennyiben az adat szerződésben szerepel, a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Egyéb esetekben a kapcsolattartói minőség megszűnésétől számított 30 nap.
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói

Kezelt adat: rendszám
Adatkezelés célja: Személyes találkozó alkalmával parkolóhely biztosítása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: a partner és Társaságunk jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: A személyes találkozót követő nap
Adatkezelésre jogosultak köre: a találkozó szervezésében közreműködő munkavállalók, valamint az irodaház biztonsági és portaszolgálat (Residence 1-2 Kft.)

Kezelt adat: felelősségbiztosítás adatai​​​​​​​
Adatkezelés célja: annak ellenőrzése, hogy a partner rendelkezik-e a szerződés alapján kötelező biztosítással​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év

Kezelt adat: partner munkavállalójának neve, anyja neve, születési adatai és személyi igazolvány száma​​​​​​​
Adatkezelés célja: munkavégzés céljából a 3. személy megrendelő/partner területrelépés biztosítása érdekében​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Az adott feladat elvégzését követő nap​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: társaságunk munkavállalói, valamint a 3. személy partner feladatot ellátó munkatársai

Kezelt adat: partner munkavállalójának tartózkodási helye a munka elvégzését igazoló fénykép továbbítására szolgáló applikáció​​​​​​​​​​​​​​
Adatkezelés célja: az adott munka elvégzésének igazolása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése​​​​​​​​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: az adott feladat elvégzését követően a 3. személy partner részére kiállított számla őrzési idejének lejártáig
Adatkezelésre jogosultak köre: társaságunk munkavállalói, valamint a 3. személy partner feladatot ellátó munkatársai​​​​​​​

A fentiekben meghatározott személyes adatok a nem természetes személy ügyfelünk, illetve szerződő partnerünk munkavállalójáé, így a személyes adatokat ügyfelünk, illetve szerződéses partnerünk továbbítja Társaságunk felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor ügyfelünk, illetve szerződő partnerünk, mint az érintett munkáltatója a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Mt. 10. § (1) bek. alapján szerzi meg és kezeli a személyes adatokat, míg Társaságunk a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint ügyfelünk, illetve szerződéses partnerünk, valamint Társaságunk jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a célhoz szükséges mértékben és ideig. A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontjára történő hivatkozásra tekintettel Társaságunk külön dokumentálja, hogy ügyfelünk, illetve szerződéses partnerünk, valamint Társaságunk jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel ez a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

3.3. Marketing hírlevél

Társaságunk marketing célú megkeresést is tartalmazó hírleveleket küld. Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére történik. A hírlevélre feliratkozni a Társaságunkkal történő szerződéskötés során lehetséges.

A marketing hírlevelekkel kapcsolatban Társaságunk az érintett adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat: név
Adatkezelés célja: Társaságunk szolgáltatásainak reklámozása, az ügyfeleinkkel, partnereinkkel történő kapcsolat fenntartása és bővítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói, illetve a Társaságunk tagjai

Kezelt adat: e-mail cím
Adatkezelés célja: Társaságunk szolgáltatásainak reklámozása, az ügyfeleinkkel, partnereinkkel történő kapcsolat fenntartása és bővítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás).
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói, illetve a Társaságunk tagjai

3.4. Veszély esetén értesítendő személy

Kezelt adat: név
Adatkezelés célja: Társaságunknál foglalkoztatott munkavállaló egészségének veszélyhelyzete esetén a család értesítése​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a munkavállaló munkaviszonyának fennállása.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk HR munkatársai, munkavállaló felettese

Kezelt adat: e-mail cím
Adatkezelés célja: Társaságunknál foglalkoztatott munkavállaló egészségének veszélyhelyzete esetén a család értesítése​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a munkavállaló munkaviszonyának fennállása.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk HR munkatársai, munkavállaló felettese

Kezelt adat: telefonszám
Adatkezelés célja: Társaságunknál foglalkoztatott munkavállaló egészségének veszélyhelyzete esetén a család értesítése​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a munkavállaló munkaviszonyának fennállása.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk HR munkatársai, munkavállaló felettese

3.5. Kép-, hang- és videófelvételek

Társaságunk székhelyén, valamint bármely más Társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken kép-, és videófelvételek készülhetnek, amelyeket Társaságunk munkavállalói készítenek. E felvételek, mint személyes adatok kezelése körében Társaságunk az alábbiak szerint jár el:

Kezelt adat: arcképmás és egyéb, a Felvételen megjelenő testrészei, továbbá ezen személyek hangja (azzal, hogy külön – akár álló, akár mozgó – képfelvételek és hangfelvételek is készülhetnek)​​​​​​​
Adatkezelés célja: marketing és reklám tevékenység, a társaságunkkal való pozitív kapcsolat erősítése​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonása hiányában is kizárólag addig tarthat, amíg az adat az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználható.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: Társaságunk munkavállalói, illetve a nyilvánosság

A készült kép-, és videófelvételek elsősorban belső használatra, az adott eseményen részt vevők számára kerül átadásra, azonban egyes esetekben megjelenhet Társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Instagram stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra és a nyilvánosság felé történő közvetítésre.

Az adatkezeléshez az érintett az adott eseményen való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben nem kíván szerepelni az adott felvételen, kérjük, szíveskedjék azt egyértelműen jelezni. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni.

3.6. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai

Társaságunk az álláshirdetéseinkre jelentkező személyek vonatkozásában az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat: név​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: születési hely és idő​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: lakóhely​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: e-mail cím​​​​​​​​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: telefonszám
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: tanulmányokra vonatkozó adatok​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: munkahelyekre vonatkozó adatok​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: fotó
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk​​​​​​​​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

Kezelt adat: egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például publikációk, szakmai elismerések, referenciák szabadidős tevékenységek​​​​​​​
Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezés, önkéntes adatközlés alapján a betöltendő pozíciókra a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas, Társaságunk a jelentkezővel munkaviszonyt létesítsen.​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Azon álláshirdetésre jelentkezők adatait, akiknek a jelentkezése elutasításra kerül, az elutasítást követően – hozzájárulásuk esetén – további 1 évig kezeljük, annak érdekében, hogy az esetlegesen megnyíló új pozíciók betöltése érdekében ismételten kapcsolatot létesíthessünk vele. Az érintett személyes adatai ezt követően törlésre kerülnek.​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: ügyvezető, valamint a HR ügyekért felelős munkavállalónk.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy a munkaviszony létrehozása érdekében el tudjunk járni.

Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a jelentkező feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről az álláshirdetés során tájékoztatja a jelentkezőket.

Az adatok gyűjtésére bármely, az Társaságunk által igénybe vett online álláshirdetési felületen keresztül, valamint munkaerő-közvetítő cégek közreműködésével kerül sor.

3.7. Elektronikus megfigyelőrendszer

Székhelyünk nem, de telephelyünk és fióktelepünk védelme, az üzleti információk, dokumentumok, vagyonvédelem, valamint a rendkívüli, illetve jogsértő események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése céljából társaságunk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés) üzemeltet a jelen szabályzathoz csatolt mellékletben bemutatott helyeken elhelyezett kamerák segítségével.

Társaságunk olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. Társaságunk nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez az illemhelyekre, de olyan helyiségre is, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

Társaságunk figyelmeztető táblákat helyez el minden olyan helyiség bejáratára, ahol térfigyelést alkalmaz.

A térfigyelésre az Szvmt. rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

A kamerák képe zárt rendszeren keresztül kerül továbbításra és rögzítésre az informatikai szerveren a jelen szabályzatban meghatározott időtartamban, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá. A kamerák hangot nem rögzítenek.

A térfigyelő kamerák üzemeltetésével összefüggésben társaságunk az alábbiak szerint végez adatkezelést:

Kezelt adat: képmás​​​​​​​
Adatkezelés célja: emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve vagyonvédelem​​​​​​​
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: társaságunk jogos érdeke​​​​​​​
Adatkezelés időtartama: A felvételt követő 30 nap​​​​​​​
Adatkezelésre jogosultak köre: informatikai vezető, a telephelyvezető és helyettese

A kamerák látószöge csak a célterületre irányulhat. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg, amelyen a kamera látószöge a jelen szabályzathoz csatolt mellékletben meghatározott területekre irányul.

Gubacsi úti telephely:

Kihelyezett kamerák helye: 1. Emeleti közlekedő
Megfigyelt terület: Emeleti munkaterület

Kihelyezett kamerák helye: 2. Földszinti iroda sarka
Megfigyelt terület: Földszinti raktár terület

Kihelyezett kamerák helye: 3. Raktárterület hátsó része
Megfigyelt terület: Földszinti raktár terület

Kihelyezett kamerák helye: 4. Raktárépület külső sarka
Megfigyelt terület: Parkoló terület

Kihelyezett kamerák helye: 5. Földszinti iroda sarka
Megfigyelt terület: Raktár bejárata belülről

Kihelyezett kamerák helye: 6. Raktárépület külső sarka
Megfigyelt terület: Raktár bejárata kívülről

Kén utcai telephely:

Kihelyezett kamerák helye: 1. Szerelőműhely hátsó oldala
Megfigyelt terület: Hulladék tárolására bérelt terület

Kihelyezett kamerák helye: 2. Telephely bejáratának kinti oldala
Megfigyelt terület: Parkoló, földszíni nyitott raktár (6-os terület)

Kihelyezett kamerák helye: 3. Telephely bejáratának kinti oldala
Megfigyelt terület: Parkoló, földszíni nyitott raktár (1-es terület)

Kihelyezett kamerák helye: 4. Telephely épületének kinti oldala
Megfigyelt terület: Raktár bejárata

Kihelyezett kamerák helye: 5. Szerelőműhely hátsó oldala
Megfigyelt terület: Hulladék tárolására bérelt terület

Kihelyezett kamerák helye: 6. Bejárat
Megfigyelt terület: Főbejárat

Kihelyezett kamerák helye: 7. Üvegraktár bejáratának kinti oldala
Megfigyelt terület: Üvegraktár bejárata

Kihelyezett kamerák helye: 8. Üvegraktár bejáratának kinti oldala
Megfigyelt terület: Üvegraktár bejárata

Társaságunk e vonatkozásban az érdekmérlegelési tesztet elvégezte és dokumentálta, amelynek eredményeként megállapításra került, hogy a jogos érdek mint jogalap a kamerás megfigyelés során megvalósuló adatkezelés vonatkozásában fennáll.

3.8. Cookie-k (Sütik)

Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor kifejezett előzetes hozzájárulást kér Társaságunk.

A részletes Cookie tájékoztató az alábbi linken található: https://www.jcdecaux.hu/tajekoztato-cookie-k-es-hasonlo-eszkozok-hasznalatarol

4. A személyes adatok címzettjei: adattovábbítás, adatfeldolgozók

 

4.1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, kivéve:

4.1.1. azon álláshirdetésre jelentkező személyeket, akikkel a munkaviszonyra vonatkozóan megállapodás jött létre. A leendő munkavállalók adatait továbbítjuk:

4.1.1.1. IT Fejlesztési Vezető – Zsidó Zsolt
4.1.1.2. IT Rendszergazda – Szilágyi Roland
4.1.1.3. Bérszámfejtő-könyvelő – Kovácsné Dávid Erzsébet

4.1.2. a személyek adatait alábbi partnereink részére továbbítjuk:

4.1.2.1. Sprinter futárszolgálat: Korimné Kovács Melinda, pénzügy, E-mail: kkovacsm@sprinter.hu
4.1.2.2. FáMa futárszolgálat: Kishegyi Miklós, miklos.kishegyi@famafutar.hu,
4.1.2.3. területrelépési engedélyhez partnerek
4.1.2.4. Residence 1-2 Kft. (Irodaház portaszolgálata): residence.recepcio@gmail.com

4.2. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.

4.3. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

5. Adatok biztonsága

 

A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

6. Az érintett jogai

 

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Társaságunk e kötelezettségének a jelen tájékoztató honlapon történő közzététele útján tesz eleget.

6.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.4. Törléshez való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az Társaságunk által kezelt adatait töröljük.

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti az Társaságunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Társaságunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

6.8. Panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 7. pontja tartalmaz

7. Jogérvényesítés

 

7.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

7.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7.3. Az érintett bírósághoz fordulhat:

  • a felvilágosítás megtagadása
  • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
  • jogainak megsértése esetén, továbbá
  • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 
7.4. A per elbírálása Társaságunk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Incidenskezelés

 

8.1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8.2. Amint Társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

8.3. Kérjük, hogy az Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz az alábbi email címen: hu.gdpr@jcdecaux.com